تکتونیک

از آنجا كه پوسته زمين و ذخاير معدني آن پيوسته تحت تاثير نيروهاي گوناگون قرار دارد و اين نيروها...

چینه و فسیل شناسی

فراواني سنگهاي رسوبي، به ويژه وجود ذخاير معدني همراه با آنها، بررسي ويژگي‌هاي زيست چينه‌اي...

زمین شناسی اقتصادی

شناخت منشاء و نحوه تشكيل كانيها، تعيين نحوه پراكندگي، تفكيك ويژگي‌هاي اشكال تجمعي كانسارها و...

پترولوژی

تحقيق در خصوص ماگماها، ويژگي‌هاي ژئوشيمي آنها، چگونگي و محل شكل‌گيري آنها، مكانيسم.

درباره پژوهشکده

پژوهشكده علوم زمين با هدف افزايش توان علمي كارشناسان از طريق استفاده هر چه مطلوب‌تر از نيروي متخصص و كارا، آزمايشگاهها و ساير امكانات پژوهشي موجود در سازمان زمين شناسي كشور با اخذ مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تاسيس شده است و پژوهشگران اين مركز از طريق آزمون سراسري كارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي انتخاب مي‌گردند .

طرحهای پژوهشی

  •  نرم افزار طبقه بندي مهندسي خاك ها به روش آشتو و يونيفايد
  • مطالعه چينه شناسي سنگي ـ زيستي ومحيط رسوبي سنگهاي كرتاسه
  • پترولوژي گدازه هاي بالشي وجرياني محدوده كوه سياه
  • بررسي جنبايي گسله هاي البرز خاوري و بينالود
  • مطالعه لرزه زمين ساخت خاورميانه خاوري و تهيه بانک داده ها در سامانه اطلاعات جغرافيايي