گروه مخاطرات و زیست محیطی

پژوهشکده علوم زمین بعنوان یک مرکز علمی پژوهشی، با هدف انجام مطالعات و پژوهش های کاربردی مرتبط با مخاطرات طبیعی و زیست محیطی، پیامدهای آن و پایش مخاطرات در راستای پیشگیری و یا کاهش خسارات ناشی از آن ها، کمک به حفظ محیط زیست، رفع نیازهای زیست محیطی کشور، با ایجاد گروه "مخاطرات و زیست محیطی" توانسته گام های موثری را در راستای جلوگیری از هدر رفت ثروت و حفظ محیط زیست به انجام رساند. این پژوهش ها با همکاری اعضای هیات علمی این پژوهشکده، اعضای هیات علمی سایر دانشگاهها و پژوهشگران علاقمند در شاخه های گوناگون زمین شناختی و محیط زیست به ثمر نشسته و در برخی از پژوهشها از همکاری سازمان زمین شناسی و موسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور در راستای اهداف کلان  کشور بهره گرفته است.

زمین شناسی زیست محیطی عبارت است از: به کارگیری دانسته ها، داده ها و روش های زمین شناسی که چاره جویی و رهیافت های مناسب برای جلوگیری از نارسایی ها و زیان آوری کارکردهای انسان بر محیط زیست را ممکن می سازد. این رهیافت ها و معرفی خسارت کارکردها، به برنامه ریزان توسعه ی پایدار و قانونگذاران کشور جهت مشخص کردن بایدها و نبایدها یاری می رسانند. در زیست محیط انسان عامل های دیگری نیز وجود دارند که نتیجه ی کار آنها، زیان های جانی و مالی فراوانی را به بار آورده است و در آینده هم چنین خواهد بود و تقریبا راهی برای جلوگیری از آنها وجود ندارد، مانند زمین لرزه، توفان، سیلاب، آتشفشان، زمین لغزش، سونامی و مانند آن که با شناسایی کارکرد این عامل ها و شدت آنها می توان راههای کاستن زیان رسانی آنها را یافت

 در کشورهای پیشرفته ی جهان، تقریبا هیچ پروژه ای بدون تایید دو شاخه ی علوم زمین (زمین شناسی و محیط زیست)  امکان اجرا ندارد.

بی شک علوم بین رشته ای و کاربردی نیازمند همکاری تیمی و تجمیع تخصص های مختلف  مرتبط با علوم زمین است که در همین رابطه، پژوهشکده علاوه بر گرایش های مختلف زمین شناسی، به جذب هیات علمی در سایر رشته های مرتبط   جمله محیط زیست، آب و مانند آن نموده است.

مدیر گروه: دکتر منیره خیرخواه
اعضای گروه: دکتر راضیه لک و دکتر مرتضی طالبیان