پروتکل جدید نقشه زمین شناسی نسل ۲ با کمک فناوری سنجش از دور در محیط محاسبات ابری

تعداد بازدید:۰
پروتکل جدید نقشه زمین شناسی نسل ۲ با کمک فناوری سنجش از دور در محیط محاسبات ابری

کلید واژه ها: بوشهر